Vedtægter


Love

for

Kolding Udlejerforening


§ 1

Foreningens formål er at varetage udlejernes interesse i almindelighed samt på generalforsamlinger eller andre møder at fremme forhold og emner, der måtte have interesse for udlejerne.


§ 2

Som medlem af foreningen kan optages enhver person, selskab eller institution, der ifølge tinglyst skøde udejer en i Kolding kommune beliggende fast ejendom, samt ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer.

Ind- og udmeldelser sker til bestyrelsen inden årets udgang.


§ 3

Medlemskontigentet fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskontigentet opkræves helårligt forud i marts-april måned. Medlemmer, der indmelder sig i årets løb, betaler fuldt bidrag for det løbende kalenderår.

Undladelse af bidragets erlæggelse rettidigt, det vil sige inden for de måneder, hvori opkrævningen sker, berettiger bestyrelsen til at slette vedkommende af foreningen, og genoptagelse kan da først finde sted, når gælden er berigtiget.

Betales kontigentet ikke rettidigt, det vil sige inden for de måneder, hvori opkrævningen sker, kan bestyrelsen slette vedkommende af foreningen, og genoptagelse kan da først finde sted, når gælden er betalt.


§ 4

Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der alle skal opfylde betingelser i § 2, 1. stk., samt bosiddende i Kolding kommune. Bestyrelsen forvalter foreningens anliggender og råder over dens midler i overensstemmelse med vedtægterne og således, som den anser for at være bedst tjenligt til fremme for foreningens formål.

Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler indsættes til forrentning i et pengeinstitut.


§ 5

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer og fordeler i øvrigt forretningerne mellem dens medlemmer indbyrdes.


§ 6

Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. For at bestyrelsens beslutning kan have gyldighed, skal mindst 3 medlemmer være til stede. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed før formandens stemme udslaget.


§ 7

Bestyrelsen aflægger årligt regnskab, der blandt andet skal omfatte:

a) Status pr. 31.12.
b) Driftsregnskab for det forløbne år
c) En specifikation, der viser, hvorledes foreningens midler er anbragt.

Regnskabet skal bilægges samtlige indtægts- og udgiftsbilag. Kassereren udfærdiger inden udgangen af januar måned regnskabet for det forløbne kalenderår og afleverer det til revisionen, der senest hvert års 15. marts afleverer det til bestyrelsens formand, der snarest forelægger det til bestyrelsens vedtagelse.

Det reviderede regnskab skal 7 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn for medlemmerne på formandens bopæl.


§ 8

Til at revidere foreningens regnskaber vælges af generalforsamlingen, blandt foreningens medlemmer uden for bestyrelsen, 2 revisorer. Valget gælder for 2 år, således at der vælges en ny revisor hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 9

Til at revidere regnskabet indrømmes der revisionen en frist på 14 dag, inden hvilken tids forløb det skal være tilbagesendt til bestyrelsen, ledsaget af eventuelle bemærkninger.


§ 10

Den højeste myndighed i foreningens anliggender har generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden april måneds udgang, og følgende sager vil på denne være at behandle:

1. Valg af dirigent.
2. Beretningen afgives om foreningens forhold og virksomhed.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Valg af bestyrelse og revisorer.
5. Eventuelle forslag. Sådanne, der af medlemmerne måtte ønskes fremlagt på den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiveret være formanden i hænde inden 15. februar.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når 25 medlemmer skriftligt til formanden fremsætter en motiveret begæring.

Til enhver generalforsamling indvarsles mindst 7 dage forud ved bekendtgørelse i byens dagblade.

Forhandlingerne på en generalforsamling ledes af en af de mødende valgt dirigent.


§ 11

På generalforsamlingen afgøres i almindelighed de forelagte sager med simpel stemmeflerhed. Til forandring af vedtægterne fordres dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutning om vedtægtsændring tages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er et så stort antal ikke til stede, indkaldes med 7 dags varsel en ny generalforsamling, på hvilken der da tages bestemmelse uden hensyn til de mødtes antal, men med 2/3 majoritet.

Såfremt bestyrelsen ikke påregner tilstrækkeligt fremmøde på den ordinære generalforsamling, skal indkaldelse ske samtidigt til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen skal hvert medlem personlig afgive sin stemme. Såfremt det pågældende medlem er en institution (en kommune, et aktieselskab, et interessentskab, en forening eller lignende), kan en af institutionen dertil bemyndiget person afgive stemme på den pågældendes vegne. På forlangende kan skriftlig fuldmagt kræves dokumenteret.

Hvert medlem har kun én stemme uden hensyn til, hvor mange ejendomme den på gældende ejer.


§ 12

Såfremt der ved udgangen af et regnskabsår ikke findes 50 medlemmer i foreningen, påhviler det bestyrelsen at forelægge generalforsamlingen forslag til foreningens opløsning, og hvad der hermed står i forbindelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen på 20. marts 2014